Meddelande om ansökan enligt §16 i Landskapslag (2008:124) om miljöskydd

Publicerad 17.3.2023 00:00 | Uppdaterad 21.3.2023 08:23

Meddelandet är tillgängligt t.o.m. 7.4.2023 23:59

Andelslaget Tjenan Vatten har ansökt om revidering av tillståndsvillkor i miljötillstånd ÅMH-Pn 24/12 för uttag av hushållsvatten för samhällets behov från Toböle Träsk i Toböle och Näs-Laby byar i Saltviks kommun.

Ärendets handlingar (Dnr 2022-669) finns bifogade som bilagor till detta meddelande. Handlingarna är tillgängliga på Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighets elektroniska anslagstavla www.amhm.ax och i myndighetens reception på Norragatan 17 under tiden 17.03.2023 - 7.4.2023

Inom samma tid har envar rätt att skriftligen yttra sig över ansökan till Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet, Norragatan 17, 22100 Mariehamn eller per e-post till kansliet@amhm.ax