Meddelande om beslut

Publicerad 20.5.2024 15:00

Meddelandet är tillgängligt t.o.m. 26.6.2024 23:59

Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighets prövningsnämnd beslöt den 15.05.2024 att bevilja privat fastighetsägare miljötillstånd för muddring vid Bölsviken, Lemland, enligt beslut ÅMH-Pn 15/24.

Beslutet finns bifogat som en bilaga till detta meddelande och i myndighetens reception på Norragatan 17 i Mariehamn

Besvär över ÅMHM:s beslut kan anföras av sakägare hos Ålands förvaltningsdomstol senast trettio dagar räknat från den dag då beslutet delgavs ändringssökanden.
En sakägare anses ha blivit delgiven beslutet den sjunde dagen efter meddelandets publiceringsdatum, det vill säga den 27.05.2024.
Anslagsdatum för denna delgivning på ÅMHM:s elektroniska anslagstavla är den 20.05.2024. Beslutet finns framlagt till och med 26.06.2024.