Meddelande om beslut

Publicerad 18.6.2024 22:00

Meddelandet är tillgängligt t.o.m. 26.7.2024 23:59

Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighets prövningsnämnd beslöt den 12.06.2024 att bevilja Kumlinge Forell Ab (FO-nr 0502759–5) miljötillstånd för befintlig sättfiskodling norr om samt vinterförvaring söder om Torsholmsören, Kumlingeby, Kumlinge kommun. 

Beslutet finns tillgängligt på ÅMHM:s elektroniska anslagstavla www.amhm.ax och i myndighetens reception på Norragatan 17.  

Besvär över ÅMHM:s beslut kan anföras av sakägare hos Ålands förvaltningsdomstol senast trettio dagar räknat från den dag då beslutet delgavs ändringssökanden.

En sakägare anses ha blivit delgiven beslutet den sjunde dagen efter meddelandets publiceringsdatum, det vill säga den 26.06.2024.

Anslagsdatum för denna delgivning på ÅMHM:s elektroniska anslagstavla är den 19.06.2024. Beslutet finns framlagt besvärstiden ut till och med 26.07.2024