MEDDELANDE OM OFFENTLIG DELGIVNING

Publicerad 19.5.2020 08:00

Meddelandet är tillgängligt t.o.m. 25.6.2020 23:59

Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighets prövningsnämnd beslöt den 13 maj 2020 att bevilja Ålands Vatten revidering av villkor i miljötillstånd för att reglera och avleda vatten från Markusbölefjären, Långsjön och Dalkarby träsk i Jomala och Finströms kommuner.

Beslutet finns tillgängligt på ÅMHM:s elektroniska anslagstavla www.amhm.ax och i receptionen.

Besvär över ÅMHM:s beslut kan anföras av sakägare hos Ålands förvaltningsdomstol senast trettio dagar räknat från den dag då beslutet delgavs ändringssökanden.

En sakägare anses ha blivit delgiven beslutet den sjunde dagen efter annonsens publiceringsdatum, det vill säga den 26 maj 2020.

Anslagsdatum för denna delgivning på ÅMHM:s elektroniska anslagstavla är den 19 maj 2020. Beslutet finns framlagt besvärstiden ut till och med den 25 juni 2020.