MEDDELANDE OM OFFENTLIG DELGIVNING

Publicerad 29.3.2021 16:02 | Uppdaterad 29.3.2021 16:06

Meddelandet är tillgängligt t.o.m. 20.5.2021 16:05

Ålands landskapsregering, ärende 2021-229, ansöker om miljötillstånd för muddring, utfyllnad samt anläggande av tryckbank i samband med byte av bro över Långholmsströmmen, Brändö kommun. Ärendets handlingar är publicerade på Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighets elektroniska anslagstavla www.amhm.ax under tiden 30 mars – 20 april 2021. Inom samma tid har envar rätt att skriftligen yttra sig över ansökan till Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet, Norragatan 17, 22100 Mariehamn eller per e-post till kansliet@amhm.ax. Detta meddelande har publicerats på Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighets elektroniska anslagstavla den 30 mars 2021. Delgivningen anses ha skett den sjunde dagen efter det att meddelandet publicerades. Således har delgivningen skett den 6 april 2021. Fysisk plats där det är möjligt att ta del av informationen: Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet, Norragatan 17, 22100 Mariehamn.