MEDDELANDE OM OFFENTLIG DELGIVNING

Publicerad 22.4.2022 00:01

Meddelandet är tillgängligt t.o.m. 30.5.2022 23:59

Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighets prövningsnämnd beslöt den 20.4.2022 att bevilja Nordic Trout Ab miljötillstånd för sammanslagning av de befintliga fiskodlingsenheterna Skrovsö (ÅMH-Pn 8/14) och Hasterboda (ÅMH-Pn 27/13) i Föglö kommun, samt vinterförvaring, tillfällig förvaring av slaktfisk och odling av mindre sättfisk vid Stenkil, enligt bilaga ÅMH-Pn 17/22

Beslutet finns tillgängligt på ÅMHM:s elektroniska anslagstavla www.amhm.ax och i receptionen.

Besvär över ÅMHM:s beslut kan anföras av sakägare hos Ålands förvaltningsdomstol senast trettio dagar räknat från den dag då beslutet delgavs ändringssökanden.

En sakägare anses ha blivit delgiven beslutet den sjunde dagen efter meddelandets publiceringsdatum, det vill säga den 29.04.2022.

Anslagsdatum för denna delgivning på ÅMHM:s elektroniska anslagstavla är den 22.04 2022. Beslutet finns framlagt besvärstiden ut till och med den 30.5.2055.