Offentlig delgivning av beslut

Publicerad 17.6.2020 08:00

Meddelandet är tillgängligt t.o.m. 24.7.2020 23:59

Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighets prövningsnämnd beslöt den 10 juni 2020 att avslå Flisö Fisk Ab:s ansökan om revidering av villkor i miljötillstånd för fiskodlingarna Flisö Yttre och Flisö Inre i Föglö kommun och att givna villkor i beslut ÅMH-Pn 25/13 fortsätter att gälla.

Beslutet finns tillgängligt på ÅMHM:s elektroniska anslagstavla www.amhm.ax och i receptionen.

Besvär över ÅMHM:s beslut kan anföras av sakägare hos Ålands förvaltningsdomstol senast trettio dagar räknat från den dag då beslutet delgavs ändringssökanden.

En sakägare anses ha blivit delgiven beslutet den sjunde dagen efter meddelandets publiceringsdatum, det vill säga den 24 juni 2020.

Anslagsdatum för denna delgivning på ÅMHM:s elektroniska anslagstavla är den 17 juni 2020. Beslutet finns framlagt besvärstiden ut till och med den 24 juli 2020.