OFFENTLIG DELGIVNING AV BESLUT

Publicerad 9.9.2021 15:21 | Uppdaterad 9.9.2021 15:22

Meddelandet är tillgängligt t.o.m. 9.10.2021 18:21

Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet beslöt på sitt prövningsnämndsmöte den 8.9.2021 att Nordic Trout Ab inte behöver genomföra en revidering av tillståndsvillkor för fiskodlingen vid Klåvskär, Föglö, enligt beslut ÅMH-Pn 24/21. Beslutet finns tillgängligt på ÅMHM:s elektroniska anslagstavla www.amhm.ax och i kansliet. Besvär över ÅMHM:s beslut kan anföras av sakägare hos Ålands förvaltningsdomstol senast trettio dagar räknat från den dag då beslutet delgavs ändringssökanden. En sakägare anses ha blivit delgiven beslutet den sjunde dagen efter meddelandets publiceringsdatum, det vill säga den 16 september 2021. Anslagsdatum för denna delgivning på ÅMHM:s elektroniska anslagstavla är den 9 september 2021. Beslutet finns framlagt besvärstiden ut till och med den 9 oktober 2021.