Offentlig delgivning av beslut

Publicerad 16.6.2022 14:01

Meddelandet är tillgängligt t.o.m. 23.7.2022 23:59

Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighets prövningsnämnd beslöt den 15.6.2022 att revidering av tillståndsvillkor i miljötillstånd ÅMH-Pn 17/08 av den 29.04.2008 för befintlig slakteri- och köttförädlingsverksamhet i Norrböle, Mariehamn inte genomförs med stöd av 22 § miljö­skyddslagen. Beslut ÅMH-Pn 17/08 fortsätter därmed att gälla i oförändrad form.

Beslutet finns tillgängligt på ÅMHM:s elektroniska anslagstavla www.amhm.ax och i myndighetens reception på Norragatan 17.  

Besvär över ÅMHM:s beslut kan anföras av sakägare hos Ålands förvaltningsdomstol senast trettio dagar räknat från den dag då beslutet delgavs ändringssökanden.

En sakägare anses ha blivit delgiven beslutet den sjunde dagen efter meddelandets publiceringsdatum, det vill säga den 23.06.2022.

Anslagsdatum för denna delgivning på ÅMHM:s elektroniska anslagstavla är den 16.06.2022. Beslutet finns framlagt besvärstiden ut till och med 23.07.2022.