OFFENTLIG DELGIVNING AV BESLUT

Publicerad 15.10.2020 08:00

Meddelandet är tillgängligt t.o.m. 21.11.2020 23:59

Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighets prövningsnämnd beslöt den 7 oktober 2020 att bevilja Jomala Torp båthamn miljötillstånd för muddring på fastigheterna 170-422-1-9 samt 170-427-876-1 i Torp och Prestgården by enligt bilaga ÅMH-Pn 12/20.

Beslutet finns tillgängligt på ÅMHM:s elektroniska anslagstavla www.amhm.ax och i receptionen.

Besvär över ÅMHM:s beslut kan anföras av sakägare hos Ålands förvaltningsdomstol senast trettio dagar räknat från den dag då beslutet delgavs ändringssökanden.

En sakägare anses ha blivit delgiven beslutet den sjunde dagen efter meddelandets publiceringsdatum, det vill säga den 22 oktober 2020.

Anslagsdatum för denna delgivning på ÅMHM:s elektroniska anslagstavla är den 15 oktober 2020. Beslutet finns framlagt besvärstiden ut till och med den 21 november 2020.