Offentlig delgivning av beslut

Publicerad 28.12.2022 00:00

Meddelandet är tillgängligt t.o.m. 3.2.2023 23:59

Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighets prövningsnämnd beslöt den 21.12.2022 att revidering av tillståndsvillkor i miljötillstånd ÅMH-Pn 2/17 för Nordic Trout Ab:s befintliga sättfiskodling vid Nåtö, Lemlands kommun, inte genomförs. Beslut ÅMH-Pn 2/17 fortsätter därmed att gälla i oförändrad form.

Beslutet finns tillgängligt på ÅMHM:s elektroniska anslagstavla www.amhm.ax och i myndighetens reception på Norragatan 17.  

Besvär över ÅMHM:s beslut kan anföras av sakägare hos Ålands förvaltningsdomstol senast trettio dagar räknat från den dag då beslutet delgavs ändringssökanden.

En sakägare anses ha blivit delgiven beslutet den sjunde dagen efter meddelandets publiceringsdatum, det vill säga den 04.01.2023.

Anslagsdatum för denna delgivning på ÅMHM:s elektroniska anslagstavla är den 28.12.2022. Beslutet finns framlagt besvärstiden ut till och med 03.02.2023.