Offentlig delgivning av beslut

Publicerad 23.1.2023 00:00

Meddelandet är tillgängligt t.o.m. 1.3.2023 23:59

Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighets prövningsnämnd beslöt den 18.01.2023 att bevilja Ålands landskapsregering tillstånd för muddring av farled söder om Sottunga samt deponering av muddermassor i samfällt vattenområde 766-405-876-1 i Sottunga.

Miljötillstånd beviljas med stöd av 17 § 1 mom. miljöskyddslagen, förutsatt att villkor enligt detta tillstånd följs.  

Beslutet finns tillgängligt på ÅMHM:s elektroniska anslagstavla www.amhm.ax och i myndighetens reception på Norragatan 17.  

Besvär över ÅMHM:s beslut kan anföras av sakägare hos Ålands förvaltningsdomstol senast trettio dagar räknat från den dag då beslutet delgavs ändringssökanden.

En sakägare anses ha blivit delgiven beslutet den sjunde dagen efter meddelandets publiceringsdatum, det vill säga den 30.01.2023.

Anslagsdatum för denna delgivning på ÅMHM:s elektroniska anslagstavla är den 23.01.2023. Beslutet finns framlagt besvärstiden ut till och med 01.03.2023.