Offentlig delgivning av beslut

Publicerad 5.2.2024 22:02

Meddelandet är tillgängligt t.o.m. 14.3.2024 23:59

Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighets prövningsnämnd beslöt vid sitt möte den 31.1.2024 att revidera villkoren i Mariehamns hamn Ab:s miljötillstånd för befintlig hamnverksamhet i Västerhamn, Mariehamn.

Beslutet finns tillgängligt på ÅMHM:s elektroniska anslagstavla www.amhm.ax och i myndighetens reception på Norragatan 17.  

Besvär över ÅMHM:s beslut kan anföras av sakägare hos Ålands förvaltningsdomstol senast trettio dagar räknat från den dag då beslutet delgavs ändringssökanden.

En sakägare anses ha blivit delgiven beslutet den sjunde dagen efter meddelandets publiceringsdatum, det vill säga den 13.02.2024.

Anslagsdatum för denna delgivning på ÅMHM:s elektroniska anslagstavla är den 06.02.2024. Beslutet finns framlagt besvärstiden ut till och med 14.03.2024.