OFFENTLIG DELGIVNING AV BESLUT

Publicerad 23.3.2021 15:24 | Uppdaterad 23.3.2021 15:26

Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighets prövningsnämnd beslöt den 17 mars 2021 att bevilja Bodamjölk revidering av tillståndsvillkor för djurhållande verksamhet, Hammarland. enligt bilaga ÅMH-Pn 7/21. Beslutet finns tillgängligt på ÅMHM:s elektroniska anslagstavla www.amhm.ax och i kansliet. Besvär över ÅMHM:s beslut kan anföras av sakägare hos Ålands förvaltningsdomstol senast trettio dagar räknat från den dag då beslutet delgavs ändringssökanden. En sakägare anses ha blivit delgiven beslutet den sjunde dagen efter meddelandets publiceringsdatum, det vill säga den 30 mars 2021. Anslagsdatum för denna delgivning på ÅMHM:s elektroniska anslagstavla är den 23 mars 2021. Beslutet finns framlagt besvärstiden ut till och med den 20 april 2021.