Diarienummer 2022-546 Bovik mfl byars fiskelag och samfällighet ansöker om miljötillstånd för muddring i Holmviken, Hammarland

Handläggare

Mats Westman