Besvär över faktura

Anvisning för grundbesvär

Om du är missnöjd med en avgift som grundar sig på en tillsynsplan och/eller en taxa och som godkänts av Ålands landskapsregering kan över avgiften anföras grundbesvär som avses i 9 § i lagen om verkställighet av skatter och avgifter (FFS 706/2007). 

Fakturan ska oberoende av grundbesvär betalas senast på den förfallodag som anges i fakturan.

Grundbesvär får anföras på den grunden att en offentlig fordran har påförts eller debiterats felaktigt. 

Myndighet som handlägger grundbesvär

Grundbesvär anförs hos Ålands förvaltningsdomstol, kontaktinformation: 

Mottagare: Ålands förvaltningsdomstol

Postadress: Pb 31, AX-22101 Mariehamn

Besöksadress: Torggatan 16 A, Mariehamn

E-post: aland.fd@om.fi

Telefon: 029-5650265

Besvärstid för grundbesvär 

Grundbesvären ska anföras inom fem år räknat från ingången av året efter det år då fordran påfördes eller debiterades.