Personuppgiftspolicy

All behandling av personuppgifter på ÅMHM sker med stöd av den lagstiftning ÅMHM tillämpar, med undantag av ÅMHM:s laboratorieverksamhet samt delar av veterinärvårdsverksamheten där behandlingen även stöder sig på åtagande mot kund.

Med personuppgifter avses all slags information som direkt eller indirekt kan kopplas till en fysisk person som är i livet. ÅMHM behandlar personuppgifter i den mån det är nödvändigt för att fullgöra myndighetens uppgifter enligt lag. De vanligaste personuppgifterna utgörs av namn- och kontaktuppgifter, samt personbeteckningar. ÅMHM behandlar i vissa fall, då uppdraget så kräver, så kallade känsliga personuppgifter såsom uppgifter om hälsa och sociala förhållanden.

Personuppgifterna registreras i de flesta fall genom att du som kund lämnar in en ansökan eller anhållan till ÅMHM, till exempel en ansökan om att bedriva en viss verksamhet eller en anhållan om utredning av ett missförhållande. I vissa fall, framförallt för att bevaka parters intressen i ansöknings- eller tillsynsärenden, registrerar ÅMHM personuppgifter som myndigheten på eget initiativ samlar in. För laboratorie- och veterinärvårdsverksamheten registreras personuppgifterna ur ett rent kundperspektiv samt för veterinärvårdsverksamheten dessutom på basis av lagstadgade krav på journalföring.

Själva behandlingen av dina personuppgifter görs av tjänstemän, veterinärer eller laboratoriepersonal på ÅMHM i den mån det är nödvändigt för att handlägga ett ärende eller administrera en köptjänst. Det är dock viktigt att komma ihåg att allmänheten enligt offentlighetsprincipen får ta del av allmänna handlingar hos myndigheterna, så även hos ÅMHM. Detta medför att vissa uppgifter om dig som finns hos ÅMHM kan bli tillgängliga för andra. Känsliga personuppgifter undantas och lämnas inte ut till allmänheten.

ÅMHM vidtar tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att all information som myndigheten behandlar skyddas från obehörig åtkomst, förändring och förstörelse.