Varför kräver vattenarbeten miljöprövning?

Vattenarbeten såsom muddring eller utfyllnad påverkar vattenmiljön på flera sätt:

  • När bottensediment rörs om kan fastlagda miljöskadliga ämnen frigöras. Näringsämnen sprids och bidrar till övergödningen.
  • Muddring kan till exempel förändra vattenflödet in i en vik vilket påverkar vikens biologiska förhållanden.
  • Utfyllnader kan påverka vattenströmmar i det närliggande området, vilket medför förändringar i cirkulation och materialtransport.
  • Vattnet grumlas och ljusklimatet blir försämrat. Det kan leda till skador på växter och djur.

Vid en miljöprövning utreds hur pass stora störningar det aktuella vattenarbetet kan komma att orsaka och hur känslig miljön på platsen är.