Skötsel av egen brunn

En brunn måste skötas och underhållas för att vattnet ska fortsätta att vara bra år efter år.

Även andra delar i vattenledningssystemet, till exempel hydrofortank och eventuella partikelfilter, behöver tillsyn och rengöring.

En grävd brunn bör kontrolleras minst en gång om året, helst på våren. Kontrollera att brunnslocket är tätt så att inte regn, snö eller insekter och möss kommer in. Locket ska helst vara av betong. Se till att inte brunnsringarna hamnat ur läge. Brunnen måste hållas tät så att inte ytligt grundvatten tränger in och förorenar vattnet. Pumpa ur brunnen och rengör den minst en gång vart femte år. Tänk på att också desinfektera brunnen i samband med att du rengör eller reparerar den.

Har du en borrad brunn bör du anlita en expert som rengör borrhålet. Detta bör du göra var 10 - 15:e år.

Om du har en nedstigningsbrunn, kontrollera den minst en gång om året, helst på våren. Låt inte smältvatten och regnvatten samla sig i nedstigningsbrunnen och rinna ner i borrhålet. Det är viktigt att inte avrinningen från nedstigningsbrunnen är sammankopplat med avloppet. Sätt ett finmaskigt metallnät över foderröret, så att inte
möss och insekter kan falla ner i vattnet.

Mer information om skötsel av brunnar

Läs mer om att sköta om din brunn i på svenska livsmedelsverkets webbplats

Läs mer om olika problem ditt vatten kan ha på branschorganisationen Geotecs webbplats