ÅMHM Laboratoriets personuppgiftspolicy

ÅMHM Laboratoriet som personuppgiftsansvarig tar ansvar för den personliga information som du förser oss med.  Vi hanterar dina personuppgifter i enlighet med vad som föreskrivs i gällande dataskyddslagstiftning. 

För att du ska känna dig trygg i vår behandling av personuppgifter beskriver denna informationstext hur vi samlar in, lagrar och hanterar dina personuppgifter. Den beskriver också dina rättigheter och hur du kan göra dem gällande.

Denna informationstext gäller för registrerade vars personuppgifter lämnas till ÅMHM Laboratoriet och därmed behandlas av oss. Den gäller också vid nyttjande av något av våra system, program, tjänster samt vår hemsida. 

För att du ska kunna få service gällande ditt prov behöver du lämna dina personuppgifter. Vi inhämtar dock inte fler personuppgifter än vad vi behöver för att handlägga ditt prov. 

Behandling av personuppgifter

Vårt främsta syfte för att behandla dina personuppgifter är för att ÅMHM Laboratoriet ska kunna fullfölja vårt åtagande när du har beställt analyser av oss. Som personuppgiftsansvarig har vi ansvaret för att dina personuppgifter behandlas på ett säkert sätt och att dataskyddslagstiftningen följs. Vi behandlar inte specifika personuppgifter såvida det inte finns specifikt syfte och ändamål för att hantera dessa. 

ÅMHM Laboratoriet kommer att behandla ditt personnummer när det är klart motiverat med hänsyn till ändamålet, nödvändigt för säker identifiering eller om det finns något beaktansvärt skäl. Vi minimerar alltid användandet av dina personuppgifter i så stor utsträckning som det är möjligt.

Vi är skyldiga att meddela dig om vi vill använda oss av personuppgifterna på något annat sätt än det vi inhämtat dem för. I vissa fall kan vi fråga dig om vi får använda tidigare inlämnade personuppgifter för att förenkla handläggningen av ditt ärende.

Vårt kundregister i korthet

Varje prov registreras på ditt (beställarens) namn i kundregistret i vårt laboratoriedatasystem. I kundregistret lagrar vi de personuppgifter du har gett oss.

Dina rättigheter som registrerad

Dataskyddslagstiftningen ger dig som registrerad följande rättigheter: 

  • Att få tillgång till och begära rättelse av dina personuppgifter i vårt register. 
  • Om du inte längre vill finnas med i vårt register har du rätt att få dina personuppgifter raderade från vårt register. 
  • Du har även rätt att göra invändningar mot hur vi behandlar dina personuppgifter samt begränsa vår behandling av dem genom att helt eller delvis återkalla ditt samtycke. 
  • Dina rättigheter innefattar även en rätt till dataportabilitet vilket innebär att du har rätt att få ut dina personuppgifter i ett maskinläsbart format.

Observera att i vissa fall finns det begränsningar i dina rättigheter som registrerad. I de fall ÅMHM Laboratoriet har en lagstadgad skyldighet att spara uppgifter kan vi till exempel inte radera dina uppgifter då det finns krav på oss att spara dessa under en viss tid. 

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

ÅMHM Laboratoriet lagrar dina personuppgifter så länge som det är rimligen nödvändigt för att uppfylla det syfte för vilket de samlades in och för att efterleva dataskyddslagstiftningen eller andra tillämpliga lagar.  

Så snart personuppgifterna inte längre är nödvändiga för de syften för vilka de samlats in eller på annat sätt behandlats kommer de att raderas.

Personuppgifter som skickas in till oss utan att de efterfrågats kommer inte att sparas, med vissa undantag som till exempel spontana arbetsansökningar.

Vid arkivering av personuppgifter måste ÅMHM Laboratoriet dock följa arkivlagar och andra föreskrifter. Allt detta bestäms i enlighet med gällande lagar och andra föreskrifter som reglerar hur uppgifter ska hanteras. Du har även möjlighet att fråga hur länge olika typer av personuppgifter kommer att lagras i vårt arkiv.

Dataskyddsombud

Dataskyddsombudets roll är att kontrollera att dataskyddsförordningen följs genom att till exempel utföra kontroller och informationsinsatser. 

Dataskyddsombudet kan du kontakta om du har frågor om dina personuppgifter hanteras av ÅMHM. Kontaktuppgifterna hittar du längst ner på denna sida.

Klagomål till datainspektionen

Datainspektionen är ansvarig för att övervaka tillämpningen av dataskyddsförordningen. 

Om du anser att ÅMHM Laboratoriet har behandlat dina personuppgifter på ett sätt som strider mot dataskyddsförordningen har du rätt att lämna in ett klagomål till Datainspektionen .

Kontaktuppgifter hittar du via deras hemsida