Ändringar i verksamheten

Om det kommer in nya personer i bolagets styrelse eller om någon som inte prövats tidigare förvärvar mer än tio procent av aktierna i bolaget måste det anmälas till ÅMHM inom två veckor. Till anmälan ska du lämna in samma bilagor rörande förändringen som lämnas vid ansökan om serveringstillstånd. En person som inte har den tillförlitlighet och de ekonomiska resurser som alkohollagen kräver får inte ha inflytande i ett bolag som har serveringstillstånd.

Om din verksamhet byter ägare eller ombildas så att den får ett nytt FO-nummer måste du söka om ett nytt serveringstillstånd, eftersom serveringstillståndet är knutet till FO-numret.

Flyttar verksamheten till en annan lokal, måste du söka om nytt tillstånd innan alkoholförsäljning inleds i den nya lokalen. 

Ändring av serveringsområdet

Vill du göra ändringar i serveringsområdet inomhus lämnar du in en anmälan, tillsammans med en ritning av det nya området. Anmälan ska lämnas senast tre veckor innan ändringen är planerad att tas i bruk.

Ska serveringsområdet utvidgas utomhus eller till annan byggnad krävs ansökan om godkännande av ändringen.