Dricksvatten

Enskild brunn

Vill du borra en ny brunn, måste du ansöka om miljögranskning.

Förutom ansökningsblanketten behöver vi:

  • en översiktskarta
  • en situationsplan (tomtkarta). På planen ska borrplatsen markeras och byggnader, brunnar, tomtgränser, vägar och avloppsanläggningar ska finnas med. En enkel skiss duger, men den måste vara tydlig och skalenlig.
  • skriftligt tillstånd från fastighetsägaren, om du inte själv äger fastigheten.
  • vill du placera brunnen närmre än 30 m från fastighetens rågräns behöver du skriftligt medgivande från grannen.

Blankett: Grannes medgivande (pdf)

Blankett: Ansökan om miljögranskning för borrning av vattenbrunn (e-tjänst)

På svenska livsmedelsverkets webbplats finns mer information om vad du bör tänka på när du anlägger en ny brunn.

Småskaligt vattenverk

Vill du anlägga ett vattenverk, till exempel tillsammans med de närmaste grannarna, ska du anmäla det till oss. Vattenverk som är dimensionerat för mindre än 50 personer, eller som tillhandahåller mindre än 10 kubikmeter hushållsvatten per dag, räknas som småskaligt.

En anmälan måste du också göra om du planerar att göra väsentliga förändringar i ditt befintliga vattenverk.

Blankett: Anmälan enligt hälsoskyddslagen (e-tjänst)

Större uttag av vatten ur en vattentäkt kräver miljöprövning.

Läs mer om uttag av vatten och miljöprövning

Vattenverk

Anläggningar som levererar hushållsvatten till en volym av minst 10 kubikmeter per dag, eller motsvarande minst 50 personers behov, ska senast tre månader innan man planerar inleda verksamheten ansöka om godkännande av verksamheten hos ÅMHM. Hushållsvatten får inte levereras förrän verksamheten har godkänts.

Blankett: Ansökan om godkännande av anläggning som levererar hushållsvatten (pdf)