Avfallstransport

Du som är avfallstransportör och transporterar farligt avfall, POP-avfall, slam från slamavskiljare och slutna tankar, slam från sand- och fettavskiljningsbrunnar, förorenad mark och bygg- och rivningsavfall behöver ett miljötillstånd eller miljögranskningsbeslut från ÅMHM innan du kan påbörja din verksamhet. Blanketter för detta hittar du längre ner på denna sida.

Transportdokument

Vid varje transport av ovanstående avfallsslag ska det finnas ett transportdokument som innehåller uppgifter om avfallet, dess ursprung och dess mottagningsplats. Mallar för transportdokument finns under rubriken bilagor, längst ner på denna sida.

Transportdokumentet ska finnas med under den aktuella transporten.

Som transportör av slam kan du göra upp ett eget transportdokument, så länge dokumentet innehåller de uppgifter som nämns i avfallsförordningens 26 §.

Transportdokumentet behöver sedan sparas i minst 3 år för att uppfylla bokföringsskyldigheten.

Avfallsförordningen ställer även krav på rapportering av slamtömning som transportörerna ska lämna in till respektive kommun.

Läs mer om bokföringsskyldigheterna på landskapsregeringens webbplats

Syftet med lagkraven är att säkerställa att enskilda avlopp inte förorsakar miljö- och hälsoproblem samt att avfall transporteras till godkänd mottagningsplats.