Bassänger

ÅMHM har tillsyn över alla bassängbad som är öppna för  allmänheten

Exempel på bassängbad som ÅMHM har tillsyn över:

  • friluftsbad
  • simhallar
  • badbassänger
  • bubbelpooler

Var tredje månad provtas badvattnet i dessa anläggningar. Vid säsongsöppna anläggningar tas två prover under säsongen. De senaste provresultaten med tillhörande utlåtanden ska finnas uppsatt på en synlig plats vid badanläggningen. 

Anläggningens ansvar

Ansvaret för vattenkvaliteten och anläggningens hygieniska standard ligger på den som ansvarar för skötseln av badet.

ÅMHM ser till att varje anläggning har ett egenkontrollprogram. I programmet ingår att de ansvariga dagligen kontrollerar vattenkvaliteten. Man mäter bl.a. halten bundet klor, vilket ger en uppfattning om hur mycket smuts som finns i vattnet. Större anläggningar har en mer omfattande egenkontroll.

Besökarens ansvar

Det är viktigt att du som besökare tar personligt ansvar genom att använda ändamålsenliga badkläder och tvätta dig väl innan du går i bassängen. De badande är den största källan till föroreningar och mikroorganismer i vattnet.

När du besöker en badanläggning bör du:

  • tvätta dig med tvål före bad
  • inte bada om du har öppna sår eller just haft magsjuka
  • se till att barnen går på toaletten före bad
  • meddela personalen om du blir illamående eller sjuk i samband med bad