Egenkontroll

Livsmedelslagen säger att alla livsmedelsföretag ska ha en fungerande egenkontroll. Syftet med egenkontrollen är att trygga en säker livsmedelshantering. Du som företagare ansvarar för att egenkontrollen uppfyller gällande regler.

Hur ska egenkontrollen se ut? 

Du går systematiskt igenom verksamheten och identifierar de livsmedelshygieniska riskmoment som finns. Sedan skriver du ned de rutiner som behöver finnas för att minimera riskerna. Exempel på rutiner som bokförs i egenkontrollen:

  • Mottagning av varor
  • Renlighetstest av ytor
  • Kontroll av temperaturer och datummärkning
  • Kontroll av vattenkvalitet
  • Nedkylning och återuppvärmning av livsmedel
  • Säkerställande att personal som hanterar oförpackade livsmedel har friskintyg och personal som hanterar oförpackade och lättfördärvliga livsmedel har hygienpass

Egenkontrollprogrammet ska årligen genomgås och när något i livsmedelshanteringen ändras ska programmet uppdateras.