Förvaltningsklagan till ÅMHM

Vad är en förvaltningsklagan?

Med förvaltningsklagan avses en till högre myndighet gjord anmälan eller angivelse om en felaktig tjänsteåtgärd eller om en myndighets eller enskild tjänstemans försummelse. Vem som helst får anföra en förvaltningsklagan, och ärendet behöver inte gälla den klagandes eget ärende. Förvaltningsklagan ger inte den som anfört klagan partsställning.

Vad kan klagomålet gälla?

Klagomålet kan gälla olika upplevda brister och missförhållanden gällande sätten att planera, genomföra och följa upp socialservice, som står i strid med gällande lagstiftning. Det kan exempelvis handla om upplevt missnöje med enskilda tjänstemän eller serviceproducenter eller missnöje med myndighetsåtgärder eller brist på sådana. Klaganden kan uppleva att en tjänsteman har brustit i sina skyldigheter, uppträtt osakligt eller att behandlingen av ett ärende dragit ut oskäligt på tiden. Andra möjligheter är att klagandes åsikter i serviceplaneringen inte beaktats, behoven inte blivit utredda eller att förvaltningsbeslut saknas som grund för beviljande av service. Det kan också hända att klientsäkerheten eller kvalitén upplevs som dålig.

Hur upprättar jag en förvaltningsklagan?

Förvaltningsklagan ska vara skriftlig. Du kan formulera klagomålet fritt eller använda vår blankett.

Blankett: Klagan angående socialservice (pdf)

Om du skriver ett fritt formulerat klagomål ska följande uppgifter framgå:

  • Ditt namn och dina kontaktuppgifter
  • Ärendet som klagomålet gäller och motiveringar till varför du anser att verksamheten varit oriktig
  • Vilka andra instanser du eventuellt har vänt dig till.

Till klagomålet ska du bifoga kopior av handlingar som förtydligar ärendet.

Av sekretesskäl tar vi inte emot din förvaltningsklagan per epost.

Lämna in din förvaltningsklagan till ÅMHM på adressen:

ÅMHM

Att: Social- och hälsovårdsinspektör

Norragatan 17

22100 Mariehamn

Hur behandlas förvaltningsklagan?

ÅMHM begär in de handlingar och genomför de utredningar som vi behöver för att avgöra om det finns brister i verksamheten som strider mot gällande lagstiftning. Berörd kommun eller tjänsteman ombeds normalt inkomma med förklaring, redogörelse, utlåtande eller motsvarande för att bemöta dina påståenden. Innan ärendet avgörs kan ÅMHM dessutom vid behov ge dig en möjlighet att bemöta den inkomna förklaringen från berörd kommun eller tjänsteman.

Beslut gällande förvaltningsklagan

I ett ärende som gäller förvaltningsklagan fattas inget beslut om någons rätt eller fördel. Ett beslut som gäller förvaltningsklagan är ÅMHM:s ställningstagande till riktigheten hos den verksamhet som är föremål för klagan. Beslutet kan innehålla administrativ styrning såsom att underrätta sin uppfattning, uppmärksamgöra och ge anmärkning.  Ett avgörande som gäller en förvaltningsklagan är inte förenat med besvärsrätt.