Att tänka på inför muddring

Muddring och andra vattenföretag ska i allmänhet utföras under tiden 1 september till 15 april. Detta för att undvika fåglarnas häckningstider och fiskarnas lektider.

Förutsättningar

För att få muddra behöver du först ha en skriftlig tillåtelse från vattenägaren. Du måste också ha tillstånd från markägaren för det område där du tänker lägga upp muddermassorna. Det kan vara klokt att i ett tidigt skede kontakta dina grannar och diskutera den muddring du vill utföra, så att ni är överens.

Enligt lag måste du kunna visa att allmänna och enskilda intressen inte tar skada av muddringen. Exempel på sådana intressen kan till exempel vara fiskebestånd, undervattensväxter, människors hälsa, kulturlämningar och andras egendom.

Deponering av muddermassor

Massor ska läggas upp på land, ovanför högsta högvattennivån, på ett sätt som passar in i miljön. I undantagsfall kan muddermassor deponeras i vatten. Vattendjupet måste i sådana fall vara mer än 10 meter och bottenmiljön får ej vara syrefri.

Vill du deponera muddermassorna i ett vattenområde måste även det miljöprövas, i samband med prövningen av själva muddringen.

Läs mer om vad som gäller vid muddring i vårt principbeslut

Ansökan

Tänk på att lämna in din granskningsansökan i god tid, minst fyra veckor, före du vill börja muddra. Förutom ansökningsblanketten behöver vi:

  • en situationsplan 1:500
  • skriftligt tillstånd från vattenägaren
  • skriftligt tillstånd från markägaren till det område där du tänker lägga upp muddermassorna