Fartygsavfall

Hamnar ska kunna ta emot avfall från gästande båtar

Vilka avfallsfraktioner olika typer av hamnar ska ta emot är fastställt i landskapsförordningen om mottagning i hamn av avfall från fartyg, läs mer under rubriken regelverk nedan.

Kostnaderna för avfallsmottagningen ska täckas genom avgifter som tas ut av fartyg oavsett om de lämnar avfall i hamnen eller inte.

Den som använder hamnen ska få lättillgänglig information om vilka avfallsfraktioner som tas emot, förfarandena för lämnande av avfall, avgiftssystem och annan relevant information på svenska och andra språk som används i hamnen.

Avfallsplan

Hamnar ska ha en utarbetad skriftlig plan för mottagning och hantering av avfall. Avfallsplanen fastställs av ÅMHM och ska förnyas vart femte år. 

Innan avfallsplanen inlämnas till ÅMHM för fastställande ska hamninnehavaren ge de som använder hamnen och deras företrädare och andra som kan beröras av planen tillfälle att uttrycka sin åsikt om denna. Berörda ska på ändamålsenligt sätt informeras om möjligheten att ta del av utkastet till avfallsplan. 

Blankett: Avfallsplan för hamn (pdf)

Undantag från lämnande av avfall

ÅMHM kan på en skriftlig ansökan bevilja fartyg undantag från det obligatoriska lämnandet av avfall, anmälan om avfall och avfallsavgifter vid åländska hamnar. För att undantag ska kunna beviljas krävs det att:

  • Fartyget är i tidtabellbunden trafik
  • Fartyget minst en gång varannan vecka gör upprepade resor mellan fastställda hamnar
  • Fartyget har ingått avtal med ett kompetent företag i avfallshanteringsbranschen
  • Arrangemanget inte har negativ inverkan på miljö eller säkerhet

Undantag beviljas för högst fem år åt gången.

Blankett: Ansökan om undantag från obligatorisk avlämning av avfall (e-tjänst)