Styrelsen

ÅMHM leds av en styrelse. Styrelsen ansvarar inför landskapsregeringen för verksamheten och ska se till att den bedrivs lagligt och effektivt och att den redovisas på ett tillförlitligt och rättvisande sätt.

Ledamöterna i styrelsen tillsätts av landskapsregeringen. Styrelsen består av en ordförande och en vice ordförande samt minst tre och högst fem andra ledamöter. Styrelsen mandattid är fyra år.

Varje ledamot har en personlig ersättare. Styrelsen är tillsatt för perioden 8.6.2020 - 31.12.2023

Styrelsens sammansättning

 • Ordförande Marcus Måtar (Obs), ersättare Ann Gottberg (Obs)
 • Vice ordförande Suzanne Milestad-Styrström (MSÅ), ersättare Tomas Boedeker (MSÅ)
 • Ledamot Carina Eriksson (C), ersättare Peter Gabrielsson (C)
 • Ledamot Rauli Lehtinen (Hi), ersättare Carola Sjöblom (Hi)
 • Ledamot Susanne Kicki Blomqvist (S), ersättare Rolf Söderlund (S)
 • Ledamot Mikael Staffas (Lib), ersättare Jenny Broman (Lib)
 • Ledamot Hanna Segerström (Åf), ersättare Gunnar Granlund (Åf)

Styrelsen avgör ärenden på föredragning av myndighetschefen. Myndighetschefens ställföreträdare är föredragande när myndighetschefen är jävig. Styrelsen ska:

 1. anta en arbetsordning och i den besluta de närmare föreskrifter som behövs om ÅMHM:s organisation, arbetsfördelningen mellan styrelse och myndighetschefen, delegeringen av beslutanderätt inom myndigheten, handläggningen av ärenden och formerna i övrigt för verksamheten,
 2. årligen anta en verksamhetsplan, en resultatplan och en tillsynsplan,
 3. årligen till landskapsregeringen lämna in en verksamhetsberättelse och budgetförslag med motiveringar och förslag på de avgifter och andra ersättningar som ska tas ut för ÅMHM:s tjänster samt
 4. kontinuerligt följa upp hur budgeten, resultatplanen, verksamhetsplanen och tillsynsplanen förverkligas.

Styrelsen tillsätter myndighetschefen och kan säga upp denne. Styrelsen har möjlighet att tillsätta myndighetschefen för en viss tid.

Styrelsen kan även inrätta nya tjänster och dra in tjänster samt fatta beslut om ändring av tjänster på myndigheten, dock inte tjänsten som myndighetschef, samt anställa, säga upp, avskeda och fatta beslut om förflyttning eller omplacering inom myndigheten av ordinarie personal.