Styrelsen

Landskapsregeringen har tillsatt en styrelse för myndigheten. Styrelsen består av en ordförande och en vice ordförande samt fem andra medlemmar. 

Varje medlem har en personlig ersättare. Styrelsen är tillsatt för perioden 1.3.2016 till 13.12.2019.

Styrelsens sammansättning

 • Ordförande Karl-Erik Williams (MSÅ), ersättare Daja Rothberg (MSÅ)
 • Viceordförande Christian Beijar (ÅSD), ersättare Mikael Igge Holmberg (ÅSD)
 • Medlem Pernilla Söderlund (Lib), ersättare Torsten Sundblom (Lib)
 • Medlem Lillan Holmberg (MSÅ), ersättare Anna Wiksten (ÅSD)
 • Medlem René Hjalle Hampf (C), ersättare Gudrun Mattsson (C)
 • Medlem Leif Borg (ObS), ersättare Kerstin Renfors (ObS)
 • Medlem Hanna Segerström (ÅF), ersättare Jesper Sindén (ÅF)

Styrelsen avgör ärenden på föredragning av myndighetschefen. Myndighetschefens ställföreträdare är föredragande när myndighetschefen är jävig. Styrelsen ska:

 1. anta en arbetsordning och i den besluta de närmare föreskrifter som behövs om ÅMHM:s organisation, arbetsfördelningen mellan styrelse och myndighetschefen, delegeringen av beslutanderätt inom myndigheten, handläggningen av ärenden och formerna i övrigt för verksamheten,
 2. årligen anta en verksamhetsplan, en resultatplan och en tillsynsplan,
 3. årligen till landskapsregeringen lämna in en verksamhetsberättelse och budgetförslag med motiveringar och förslag på de avgifter och andra ersättningar som ska tas ut för ÅMHM:s tjänster samt
 4. kontinuerligt följa upp hur budgeten, resultatplanen, verksamhetsplanen och tillsynsplanen förverkligas.
 5. Styrelsen kan även inrätta nya tjänster och dra in tjänster samt fatta beslut om ändring av tjänster på myndigheten, dock inte tjänsten som myndighetschef, samt anställa, säga upp, avskeda och fatta beslut om förflyttning eller omplacering inom myndigheten av ordinarie personal.