Mark- och bergstäkter

Uttag av berg, naturgrus, sand eller dylika material för egen användning eller för försäljning betraktas som täktverksamhet. Uttag som syftar till att bereda plats för annan verksamhet är inte nödvändigtvis en täkt.

När man väljer plats för täktverksamhet, är det viktigt att ta hänsyn till känsliga naturmiljöer, grundvattensituationen och närboende som kan störas av buller och damm från täkten.

Ansökan om miljötillstånd för täktverksamhet

Tillstånd krävs för bedrivande av täktverksamhet om den beräknade volymen är minst 100 000 kubikmeter fast massa bergkross eller minst 50 000 kubikmeter sand eller grus.

Blankett: Ansökan om miljötillstånd (pdf)

Ansökan om miljögranskning för täktverksamhet

För täktverksamhet som inte är tillståndspliktig krävs istället en miljögranskning. Du behöver däremot inte lämna in en ansökan till oss om din täktverksamhet är för ditt eget privata behov.

Miljögranskning krävs däremot alltid om verksamheten innefattar sprängningsarbete som resulterar i att för platsen betydande mängder material lösgörs.

Blankett: Ansökan om miljögranskning (pdf)