Förorenad mark

Sanering av förorenad mark, sediment eller grundvatten ska som regel miljöprövas innan den påbörjas.

Förorening

En tidigare industriverksamhet eller annan miljöfarlig aktivitet kan ha lämnat efter sig föroreningar i marken. Sådana föroreningar upptäcks ibland vid grävningsarbeten, då man noterar att jorden har en annorlunda färg eller lukt. En markförorening behöver ofta saneras för att inte riskera miljön eller människors hälsa. Då en verksamhet har läckt ut ämnen eller kemikalier i mark eller vatten ska detta omedelbart anmälas till ÅMHM.

Ansvar

I de flesta fall är det verksamhetsutövaren som orsakat föroreningen som ska sanera marken. Om föroreningen skett med samtycke av områdets innehavare ska man gemensamt åtgärda problemet.

Sanering

Sanering av mark kan ske genom bortschaktning och deponering eller genom kemiska metoder. Vilken behandlingsmetod man väljer beror på föroreningstyp, markanvändning och kostnad.

Målet för en sanering är att återställa marken i ursprungligt skick. Kan marken av olika orsaker inte saneras på ett skäligt sätt kan man få tillåtelse att kapsla in och märka ut det förorenade markområdet för att förhindra att föroreningen sprids.

 Cisterner

Gamla oljecisterner är en vanlig källa till markförorening. Stålcisterner rostar med tiden och plastcisterner tar skada av tillsatsämnen i oljan. Fastighetsägaren ansvarar för skador och läckage samt för att oljecisternen hålls i skick. Brand- och räddningsmyndigheten kontaktas då man misstänker en läckande cistern.