Vår vision

En modern och effektiv myndighet för ett levande örike med en ren och trygg livsmiljö

En modern och effektiv myndighet

Våra uppdrag utför vi för den åländska befolkningen. Myndigheten erbjuder
trygghet och lika behandling. Vi är förutsägbara, öppna och serviceinriktade samt
delar aktivt med oss av vår kunskap. Vi utvecklas ständigt för att möta samhällets
förändrade behov.

Myndigheten har moderna arbetsmetoder och arbetsverktyg samt ett integrerat
miljö- och kvalitetsledningssystem. Myndigheten är resultat- och kvalitetsinriktad
och behandlar alla uppdrag effektivt och snabbt för att uppnå bästa nytta. Vi
planerar och prioriterar för att uppnå ett optimalt resursutnyttjande och har en
ändamålsenlig och tydlig ärendehantering.

Vårt arbete stimuleras av en framgångsrik samverkan med andra aktörer. Som
expertmyndighet stöder vi aktivt landskapsregeringen för att uppnå ett
ändamålsenligt regelverk, en stabil plattform och goda förutsättningar att utföra
vårt arbete.

Vi är kunniga och uppdaterade inom vårt arbetsfält genom en kontinuerlig och
individuell kompetensutveckling. Personalen är engagerad och tar ett stort
personligt ansvar för sitt och andras arbete. Vi är jämlika, visar respekt och
förtroende för varandra samt samarbetar för att nå bästa resultat.

För ett levande örike i en ren och trygg livsmiljö

Våra tjänsteuppdrag har vi fått i syfte att berika det åländska samhället med lokal,
trygg och lättillgänglig service. En förebyggande och säker veterinärvård med
beredskap dygnet runt tillhandahålls av oss. Vi erbjuder även myndigheter och
allmänhet snabba, säkra och ackrediterade laboratorietjänster inom livsmedel,
jordbruk och miljö.

I vår myndighetsutövning förebyggs och begränsas risker i vår inomhus- och
utomhusmiljö så att människors och djurs hälsa inte kommer till skada. Ett
långsiktigt hållbart nyttjande av naturresurserna efterstävas genom information,
aktiv tillsyn och effektiv prövning. Vårt arbete bidrar till en hållbar
samhällsutveckling och en god livsmiljö.

Myndigheten ska genom kunskapsspridning, stöd och tillämpning av regelverket
inom miljö- och hälsoskydd trygga ett örike för människor och djur att leva i, nu
och i framtiden