Gödsel

Stallgödsel ska lagras i täta utrymmen, så att inte yt- och grundvatten riskerar att förorenas. Även dagvatten från gödselplattor och rastgårdar är förorenat och måste hanteras som stallgödsel.

Gödselstad

Har du fler än 5 djurenheter måste du ha en gödselstad för gårdens stallgödsel. Gödselstaden ska vara vattentät och tillräckligt dimensionerad. Närmare information om lagring av stallgödsel hittar du i nitratbeslutet.

Nitratbeslutet, 4 och 5 paragrafen. Lagring av stallgödsel

Undantag från bestämmelsen om gödselstad är möjlig, exempelvis om du överlåter gödseln till en annan jordbrukare som använder den. Mottagaren ska då underteckna ett överlåtelseavtal, som ska kunna visas upp vid inspektion.

Stuka

Stuklagring är ett undantag från regeln om lagring av all stallgödsel i egen gödselstad. Vill du lagra gödsel i stuka ska du anmäla detta till ÅMHM.

Blankett: Anmälan om lagring av gödsel i stuka (pdf)

I nitratbeslutet finns reglerat hur stukor ska placeras och utformas.

Nitratbeslutet, bilaga 1. Lagring av gödsel i stuka

Fråga gärna oss om du är osäker på vad som gäller.

Gödselspridning

Nitratbeslutet reglerar hur och när gödsel får spridas samt i vilka mängder. Bland annat gäller att: 

  • kvävegödsel inte får spridas på tjälad, snötäckt eller vattenmättad mark 
  • gödsel inte får spridas mellan 1 november och 15 april.

Vissa undantag finns, för närmare information se nitratbeslutet.

Nitratbeslutet (2016:41), 6 §. Spridning av gödsel

I vattenskyddsområde gäller speciella regler för spridning av gödsel.

Läs mer om regler för gödselspridning inom Ålands vattens vattenskyddsområde (pdf)

Det är viktigt att stallgödseln myllas ned så fort som möjligt för att begränsa avgången av kväve till luften. Nära bebyggelse ska gödselspridning ske vid sådana väder- och vindförhållanden som minskar risken för luktolägenheter.