Bergvärme

Vill du borra för bergvärme måste du först ansöka om miljögranskning. Ansökan ska lämnas in minst 30 dagar före planerad borrning. Påbörja inte arbetet innan du fått ditt miljögranskningsbeslut.

Till ansökan bifogar du:

  • en situationsplan över tomten där energibrunnens placering samt eventuella avloppsanläggningar och dricksvattenbrunnar finns med. En enkel skiss över tomten duger men den måste vara skalenlig.
  • Skriftligt medgivande från grannen, om du vill placera energibrunnen närmre än 10 meter från fastighetsgräns.

Blankett: Grannes medgivande (pdf)

Blankett: Ansökan om miljögranskning av borrning för bergvärme (e-tjänst)

Skyddsavstånd

Avståndet från din energibrunn till en grannes energibrunn måste vara minst 20 meter.

Avståndet från din energibrunn till en borrad vattenbrunn måste vara minst 30 meter och till en grävd vattenbrunn minst 20 meter.

Energibrunnar närmare än 30 meter från en enskild avloppsanläggning ska placeras högre i terrängen än avloppsanläggningen. Detta är speciellt viktigt om det finns vattenbrunnar i området.

Ansvar vid borrning

Du som fastighetsägare ansvarar för att borrningsarbetet utförs enligt gällande lagstiftning och enligt villkoren i ditt miljögranskningsbeslut. Det är därför viktigt att borraren får se beslutet och situationsplanen innan borrningsarbetet påbörjas.

Informera grannarna om den planerade borrningen, kontrollera om grannen har energi- eller vattenbrunn och var den är belägen.

Du måste själv kontrollera eventuella ledningsdragningar, för exempelvis el och fjärrvärme, som kan påverkas av installationen.

Läs mer om vilka krav som gäller vid borrning i berg i landskapsförordningen om miljöskydd, bilaga 3