Egenkontroll

Alla serveringsställen ska ha en skriftlig plan för egenkontroll. Planen kontrolleras vid tillsyn och ska bifogas till de flesta ansökningar och anmälningar. En tillståndshavare ska ha tillräckliga och korrekta kunskaper och uppgifter om sin verksamhet och de skyldigheter lagstiftningen innebär. Planen ska innehålla en beskrivning av vilka riskerna för negativa effekter är, hur kritiska situationer hanteras och upptäckta brister åtgärdas. Personalen som jobbar på serveringsstället ska känna till sina skyldigheter enligt alkohollagstiftningen och vara förtrogna med den utarbetade egenkontrollplanen. Ny personal ska ta del av och underteckna egenkontrollplanen. Tillståndshavaren ska föra bok över den utbildning och den kompetens serveringspersonalen har samt se till att planen är uppdaterad.

Nedan finns en mall som kan användas vid uppgörande av serveringsställets egenkontrollplan. För att tydliggöra hur en egenkontrollplan kan skrivas finns ett exempel på en ifylld mall under den tomma mallen.