Hälso- & sjukvård

ÅMHM är tillsynsmyndighet för den offentliga hälso- och sjukvården på Åland och bedriver lagenlig tillsyn över Ålands hälso- och sjukvård (ÅHS). Tillsyn över den privata hälso- och sjukvården har Hälso- och sjukvårdsbyrån vid Ålands landskapsregering.

Du kan lämna in ett klagomål till ÅMHM vid:

  • brister eller andra missförhållanden i offentlig hälso- och sjukvård
  • brister vid ordnande eller genomförande av offentlig hälso- och sjukvård
  • brister som riskerar patientsäkerheten
  • brister som strider mot god vårdpraxis och kvaliteten i vården
  • brister som strider mot hälso- och sjukvårdslagen

Vi rekommenderar följande åtgärder:

Första åtgärd: Ta upp saken med berörd personal eller ansvarig

Ett samtal med berörd hälso- och sjukvårdspersonal, avdelningsansvarig, verksamhetsansvarig, eller klinikchef kan ofta reda ut eventuella missförstånd mellan dig, dina anhöriga, och vårdgivaren. Ofta leder denna kontakt till att vårdgivaren omgående åtgärdar eventuella brister.

Andra åtgärd: Gör en skriftlig anmärkning

Du kan göra en skriftlig anmärkning till den chef som ansvarar för vården vid verksamhetsenheten, om ert samtal inte leder till ett önskat resultat. Om anmärkningen gäller klinikchefen riktas anmärkningen till chefläkaren.

I anmärkningen beskriver du så tydligt som möjligt vad som har hänt, vad du är missnöjd med och vad du vill anmärka på hos vårdgivaren. Glöm inte att nämna de anställda som ditt klagomål är riktat mot och vilken deras yrkesroll är.

Ytterligare information och blanketter för anmärkning mot vården finns på ÅHS hemsida:

Läs mer om dina rättigheter som patient på ÅHS hemsida

Ansvariga för vården ska inom en skälig tid (cirka en månad) utreda klagomålet med berörd personal och ge ett skriftligt svar till dig. Ur svaret ska framgå hur utredningen gått till och vilka åtgärder klagomålet har lett till.

Tredje åtgärd: Lämna in ett klagomål till ÅMHM

Om du inte är nöjd med svaret som du har fått på din anmärkning ovan kan du anföra ett klagomål till tillsynsmyndigheten ÅMHM. Bifoga i så fall svaret på den eventuella anmärkningen i klagomålet.

I det fall ärendet hör till en annan myndighets tillsynsområde överför vi ditt klagomål till rätt myndighet och du blir informerad om överflyttningen.

Om du vill, så kan du lämna in ditt klagomål till ÅMHM utan att du framfört en anmärkning till den som ansvarar för verksamheten.

Formulär: Klagomål angående social- och hälsovård eller barnomsorg (e-tjänst)

Patientombudsmannen kan hjälpa till

Patientombudsmannen kan bistå dig med råd samt hjälpa dig att reda ut orsaken till missnöjet. Patientombudsmannen hjälper dig att:

  • göra en anmärkning riktad till verksamhetsansvariga
  • anföra klagomål mot vårdgivaren till tillsynsmyndigheten ÅMHM
  • skriva en patientskadeanmälan.

Patientombudsmannen tar inte ställning till de medicinska vårdbesluten eller om fel eller försummelse förekommit i patientens vård.

Patientombudsmannen på Åland