Köldmedier

Köldmedier är ett samlingsnamn på de verksamma ämnena i kyl- eller värmealstrande maskiner som till exempel kylanläggningar, värmepumpar och släckutrustning. Många av de köldmedier som används i dag påverkar vår atmosfär genom att förtunna ozonskiktet och öka på växthuseffekten. Som en följd av denna klimatpåverkan har både EU och Finland infört regler gällande hantering av köldmedier.

EU-förordning 517/2014 om fluorerade växthusgaser innehåller bland annat bestämmelser om en gradvis minskning av F-gasernas utsläppande på marknaden, användningsbegränsningar och förbud samt krav på behörighet i fråga om hantering av F-gaser och kontroller av läckage i anläggningarna.

Läs mer om användarbegränsningar och förbud för fluorerade växthusgaser på Säkerhets- och kemikalieverkets webbplats