Organisationsschema

Organisation

ÅMHM är underställd landskapsregeringen, som handhar den allmänna styrningen och övervakningen av myndigheten. Landskapsregeringen tillsätter styrelse, prövningsnämnd samt fastställer myndighetens taxa. 

Myndighetens bildande

ÅMHM övertog den 1 januari 2008 miljöhälsovården, veterinärvården och livsmedelslaboratoriet från Ålands hälso- och sjukvård, Ålands miljöprövningsnämnds uppgifter samt miljö-, djurskydd- och alkoholserveringstillsynen från Ålands landskapsregering. Den 1 januari 2009 överfördes Ålands miljölaboratorium och Ålands försöksstations laboratorium till myndigheten och sammanslogs till ÅMHM Laboratoriet med ansvar för både mikrobiologiska och fysikalisk-kemiska analyser, samt provtagning i jord, naturvatten och livsmedel.

1 januari 2014 överfördes tillsyns- och tillstånduppgifter inom det sociala samt hälso- och sjukvårdsområdet från landskapsregeringen till ÅMHM.