hand i tass

Djurskydd

Vill du lämna information om ett missförhållande?

Använd blanketten nedan och var noggrann med vad du anger. Du kommer inte få partsställning i ärendet och får därför ingen information om hur det fortskrider. 

Blankett: Anmälan om missförhållande (etjänst)

Bortsprungna sällskapsdjur

ÅMHM har enligt djurskyddslagen skyldighet att i 15 dagar ta hand om bortsprungna hundar, katter och andra små sällskapsdjur, dock ej vilda djur.

Denna tjänst upprätthålls av Marie Mattsson i Hammarland.

Saknar du ditt sällskapsdjur eller hittar du ett bortsprunget sällskapsdjur, kontakta Marie per telefon 040-5092091 eller e-post Mariesdjurhem@outlook.com

Observera att ID-märkning av sällskapsdjur är av stor betydelse!

Djurskyddsinspektioner

Myndighetens veterinärer utför inspektioner efter anmälan om djur som far illa samt planerade kontroller på gårdar och andra anläggningar där djur hålls. Myndighetens arbete är i första hand förebyggande och tillsynsansvaret över djurskyddslagen delas med Ålands polismyndighet.

Tvärvillkor

Tvärvillkoren är ett urval av bestämmelser hämtade från ett stort antal lagstiftningsområden. Om man brister på dessa bestämmelser påverkar det jordbrukarstöden. Myndigheten genomför ett antal tvärvillkorskontroller varje år efter ett urval av Landskapsregeringen baserat på slump och risk. Tvärvillkorsbrister kan dock konstateras vid vilken inspektion som helst och ger då ofta ett avdrag på stöden.

Inspektion efter anmälan

Efter att myndigheten registrerat en anmälan om missförhållande gör vi en bedömning samma dag (om det är en akut situation är polisen beredskapsmyndighet).  Normalt genomförs en inspektion inom en vecka men om situationen är allvarlig utförs den så snart det är möjligt. Djurhållaren blir inte informerad om inspektionen i förväg och är skyldig att bistå veterinären och ge denne tillträde till alla djurutrymmen. Vid inspektionen görs en snabb genomgång av djurhållningen men fokus riktas på det eventuella missförhållandet.

När du gör en anmälan, speciellt en anonym, är det viktigt att du får med en viss mängd uppgifter för att vi ska kunna hantera ärendet. Därför hänvisar vi i första hand till blanketten ”Anmälan om missförhållande” ovan.

Planerad inspektion

Om du är lantbrukare kan du genom ett nationellt urval bli uttagen för inspektion, urvalet är grundat på risk och slump. Orsaken till inspektionen kan vara en ren tvärvillkorsinspektion eller en allmän djurskyddsinspektion, så kallad ”EU-djurskyddsinspektion” eftersom nationen ska rapportera resultaten till unionen. Vid dessa inspektioner tas ofta även prover där man letar efter förbjudna substanser.

Om du har en verksamhet som är anmälningspliktig enligt djurskyddslagen ingår du i myndighetens tillsynsplan och kan förvänta dig regelbundna besök enligt myndighetens verksamhetsplan.

Planerade inspektioner är normalt föranmälda men oftast med kort varsel. Vid inspektionen används en checklista som är gemensam för alla med samma verksamhetstyp. Punkterna rör till exempel djurutrymmenas storlek och utformning, skötselrutiner, djurens hälsa, hull och renhet. Ibland dokumenteras saker med foto och film.

Efter inspektionen

Vid besöket summerar veterinären resultatet och vad som förväntas av dig och inom en vecka kommer ett protokoll med inspektionsfynden. Om det fanns brister vid kontrollen som ni tagit på er att rätta till, står det i protokollet. Ni har nu också möjlighet att lämna ytterligare information under en ”hörandeperiod”.

Om det fanns allvarligare, upprepade eller omfattande brister kan myndigheten meddela ett föreläggande. Där anges vilka åtgärder som ska vidtas och när, ofta utarbetas kraven i samråd med djurägaren. Kraven följs upp på det sätt som anses lämpligt, ofta genom en ny inspektion men ibland räcker ett telefonsamtal eller fotodokumentation.

Vid särskilt allvarliga brister eller upprepade förelägganden som inte följs kan det bli aktuellt för myndigheten att omhänderta djur. Det görs också en åtalsanmälan som kan leda till djurförbud.

Avgifter

Vi tar inte ut någon avgift vid obefogade anmälningar, tvärvillkorskontroller eller ”EU-djurskyddsinspektioner”. Ingår er verksamhet i myndighetens regelbundna tillsyn (om ni har en anmälningspliktig verksamhet) så debiteras en summa årligen om ni fått tillsyn. Om det hittas brister som kräver uppföljning tas en avgift ut enligt myndighetens taxa. Avgiften baseras på en timavgift och innefattar handläggning och kontrolltid, inte restid. Även andra avgifter kopplade till ärendet kan tillkomma, exempelvis analyskostnader och åtgärder utförda på djurägarens bekostnad.