Utredning av hälsotillstånd

Personal som hanterar oförpackade och lättfördärvliga livsmedel ska ha sitt hälsotillstånd utrett med avseende på salmonella. Intyg kan utfärdas av läkare eller sjukskötare men behöver inte längre innebära provtagning. Även praktikanter och annan tillfällig personal som arbetar minst en månad utan fast anställning ska lämna intyg. En person som veterligen bär på eller misstänks bära på en smittsam sjukdom som kan överföras via livsmedel får inte hantera livsmedel i en livsmedelslokal.

Läs mer på Livsmedelsverkets webbplats

Krav på dokumentation

Dokument som visar på att anställda har utrett hälsotillståndet med avseende på salmonella ska kunna uppvisas vid livsmedelskontrollen. Exempel på hantering som kräver intyg är tillredning av sallad, smörgås, bakelser, tårtor eller hantering av oförpackat kött, fjäderfä eller fisk. Ifall man endast serverar, diskar eller tar betalt krävs inte intyg om inte misstanke om salmonellasjukdom finns. Provtagning begärs inte längre av symptomfria anställda efter resa. Intyget ska förnyas vid misstanke om smitta, till exempel vid diarré med feber, eller om salmonellasmitta har konstaterats hos närstående, till exempel en familjemedlem.